การพึ่งพาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่เพิ่มขึ้น สิ่งสำคัญคือ การตรวจสอบการแผ่รังสีและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม